Bemærk Denne artikel blev udgivet for over en måned siden

Vermund giver migranter skylden for flere sexoverfald

Faktatjek 17. nov 2016  -  7 min læsetid
This describes the image
Foto:

 

 

tjekdet tjek det påstand

"På et år er antallet af anmeldte seksualforbrydelser mere end fordoblet (...) Nu betaler unge danske kvinder prisen for den ukontrollerede migration fra de muslimske lande. Danske kvinder bliver chikaneret, befamlet og voldtaget"

Citat: Pernille Vermund, partiformand, Nye Borgerlige, i artikel fra 17. oktober 2016 på partiets hjemmeside.

tjekdet tjek det falsk

Antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser er rigtigt nok steget med mere end det dobbelte fra 2015 til 2016. Justitsministeriet forklarer i et notat fra 3. november i år til Folketingets Retsudvalg, at stigningen i anmeldelserne skyldes en ekstraordinær stor sag om børnepornografi, samt en ændret registreringspraksis. Desuden registrerer politiet slet ikke anmeldelser på etnisk herkomst og trosretning. Derfor er det ikke muligt at sætte lighedstegn mellem anmeldelserne og muslimsk indvandring. Ikke-vestlige indvandrere er dog overrepræsenterede i voldtægtsstatistikkerne, når man ser på dømte.

 

 

Den politiske verden er som bekendt blevet et opstillingsparat parti rigere, nemlig Nye Borgerlige. Særligt udlændingepolitikken er et kardinalpunkt for partiet. Under overskriften "Politikerne er ligeglade med ofrene" præsenterer partiformand Pernille Vermund på Nye Borgerliges hjemmeside dele af partiets udlændingepolitik. Hun indleder præsentationen med at beskylde migranter for at stå bag den seneste tids stigning i antallet af seksualforbrydelser i Danmark.

"På et år er antallet af anmeldte seksualforbrydelser mere end fordoblet. I efteråret 2015 sad politikerne på Christiansborg og så til, imens tusinder af migranter strømmede ind over grænsen. Nu betaler unge danske kvinder prisen for den ukontrollerede migration fra de muslimske lande. Danske kvinder bliver chikaneret, befamlet og voldtaget. De er ofre i et kynisk politisk spil," skriver Pernille Vermund.

Udsagnet består af to centrale påstande:

1) Der er sket en stigning i antallet af anmeldte seksualforbrydelser indenfor det seneste år

og

2) stigningen skyldes en stigende indvandring fra muslimske lande.

Pernille Vermund har ret i sin første påstand. Antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser er fra 2015 til 2016 steget til mere end det dobbelte.

Skyldes stigningen øget muslimsk indvandring i samme periode, som Pernille Vermund påstår? Vores svar er nej.

Et grundlæggende problem ved Pernille Vermunds påstand er, at hun refererer til "anmeldelser" - altså når en person retter henvendelse til politiet for at anmelde en forbrydelse. I den forbindelse er det ikke praksis at registrere en eventuel forbryders etniske herkomst eller trosretning. Dermed kan der ikke på baggrund af anmeldelser laves statistiske opgørelser over, hvor en formodet forbryder kommer fra eller hvilken tro vedkommende har. Det er her vigtigt at påpege, at Pernille Vermund i hendes udsagn også påstår en sammenhæng mellem højere kriminalitet og en bestemt religiøs orientering. Men den konklusion og sammenhæng, er der altså ikke statistisk belæg for.

Én sag om børnepornografi fylder statistikken

Som nævnt har Pernille Vermund ret i sin første påstand. Ifølge Danmarks Statistik, så er der sket mere end en fordobling af antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser, når vi sammenligner tal fra andet kvartal i 2015 til andet kvartal i 2016.

I den periode steg antallet af anmeldelser fra 562 i andet kvartal 2015 til 1.165 i andet kvartal 2016.

Og 1.165 er mange, især når niveauet for anmeldelser ikke har ligget over 665 i noget andet kvartal siden 2007. Men hvad kan så forklare den pludselige stigning i 2016?

Det undrede Merete Riisager sig fra Liberal Alliance sig også over i efteråret, og stillede derfor spørgsmålet videre til Justitsministeriet. I deres svar fremfører ministeriet flere forklaringer på stigningen. Dog er ingen af dem en øget muslimsk indvandring.

Når man ser lidt nærmere på tallene, står det klart, at hele 41 pct. af væksten mellem første og andet kvartal af det samlede antal seksualforbrydelser skyldes en stigning i anmeldelser af utugt, der hovedsageligt dækker over distribution af børnepornografi. Den faktiske stigning er 193 flere anmeldte sager i andet kvartal sammenlignet med første.

[quote align="right" author="Notat fra Justitsministeriet, 2. november 2016"]Det betyder, at den samlede vækst i antallet af anmeldte seksualforbrydelser fra 1. til 2. kvartal 2016 i stort omfang kan forklares med denne enkelte sag[/quote]

I svaret fra Justitsministeriet oplyser Rigspolitiet, at den store vækst i anmeldelser for utugt i høj grad stammer fra en enkelt, meget stor sag om netop børneporno. En sag, som ifølge Rigspolitiet, omfatter mere end 500 anmeldelser for seksualforbrydelser, hvoraf næsten de 450 ligger i andet kvartal 2016. Altså, det kvartal, der skaber den fordobling i antal anmeldelser, som Pernille Vermund skriver om.

Hvis man trækker de 450 anmeldelser for seksualforbrydelser fra det samlede antal på 1.165, så er vi nede på i alt 725 anmeldelser, hvilket nærmer sig et langt mere "normalt niveau".

I samme periode er også antallet af anmeldte voldtægtssager og seksualforbrydelser mod børn under 12 år steget. Til den stigning bemærker Justitsministeriet, at politiet i efteråret 2015 indførte en ny måde at registrere voldtægtssager på, og det kan, ifølge Justitsministeriet, ikke udelukkes, at dette skifte har betydning for væksten i den type sager. Det vurderer ministeriet ligeledes i en undersøgelse af voldtægtsområdet, offentliggjort tilbage i januar 2016.

Justitsministeriet kobler altså ingen steder i notatet, stigningen i antal anmeldelser af seksualforbrydelser sammen med en øget indvandring. Tværtimod er det primært en enkeltstående sag, der bærer en stor del af ansvaret for stigningen i antallet af anmeldelser.

 

I 2013 blev der foretaget en ændring af straffelovens bestemmelse af voldtægt, hvilket har udvidet bestemmelsens anvendelsesområde. Det har i sig selv bevirket en statistisk stigning i antallet af anmeldelser om voldtægt.

Svensk politi har en anderledes registreringspraksis end den danske, hvilket bevirker, at anmeldelsestallet af voldtægt i Sverige er ca. 5 gange højere pr. 100.000 indbyggere end det danske tal.

Ligeledes iværksatte politiet i løbet af 2016 en anmeldelseskampagne, hvis formål var at opfordre ofre for voldtægt til at anmelde det til politiet. Det kan potentielt have haft en effekt på, om flere kvinder anmelder voldtægter.

Altså alle faktorer, der kan medføre ændringer i anmeldelsesantallet, som vi ikke nødvendigvis præcist kan kontrollere eller forklare.

Kilde: Justitsministeriet

 

 

Ligeledes er det endnu en vigtig nuancering, at de anmeldelser, som politiet modtager, ikke siger noget entydigt om omfanget af kriminalitet af seksuel karakter i Danmark. Selv skriver politiet i en analyse, at "anmeldte seksualforbrydelser udgør et skævt udsnit af alle de seksualforbrydelser, der samlet begås".

En stigning i anmeldelser betyder ikke nødvendigvis også en stigning i antallet af forbrydelser.

Ikke-vestlige mænd overrepræsenteret i voldtægtsstatistikken

Som beskrevet kan vi ikke fordele anmeldelserne på etnisk herkomst. Det forholder sig dog anderledes, når en person først er dømt for en forbrydelse. Her bliver den dømtes etniske herkomst nemlig registreret.

Danmarks Statistik udarbejdede sidste år en analyse for Berlingske, der viste, at ikke-vestlige mænd i gennemsnit dømmes 1,76 gange hyppigere for voldtægt og blufærdighedskrænkelser end etnisk danske mænd. Tallene, der dog er forbundet med usikkerhed, fortæller os, at der er en overrepræsentation af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande inden for den gruppe af forbrydelser. Og det gælder også, når der er blevet korrigeret for alder og socioøkonomisk status i Danmarks Statistiks kriminalitetsindeks. Men hvad Danmarks Statistiks indeks ikke tager højde for, er betydningen af flygtningebaggrund. Hvilket altså tilføjer endnu et lag til undersøgelsen af sammenhængen mellem kriminalitet og indvandring, og hvilken betydning - hvis nogen - det har, hvis indvandrerne har en flygtningebaggrund.

Vi ved altså, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i voldtægtsstatistikkerne over dømte personer. Men vi ved endnu ikke, om det samme gælder for 2015 til 2016, da tallene ikke er offentliggjorte endnu. I faktiske tal betyder det, at der fra 2002-2014 i alt er 585 personer, som er blevet dømt for voldtægt. Heraf er de 191 af dem efterkommere og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

De sidste års fokus på voldtægt, har blandt andet fået Justitsminister Søren Pind til at igangsætte en undersøgelse af overgrebsmændene for at blive klogere på, hvem det er, som begår dem.

RETTELSE:
I afsnittet, der opstiller regnestykket om 725 anmeldelser, var vi kommet til at skrive "450 utugt-anmeldelser". Der skal rettelig stå "450 anmeldelser for seksualforbrydelser". Tallene var til gengæld korrekt opstillet i grafikken, og rettelsen ændrer ikke på regnestykkets resultat.

Artiklen er produceret af Mandag Morgen for TjekDet

Opdateret 12. okt 2021