Økonomi

TjekDet skal være gratis for alle, og vi kræver derfor ikke betaling for at læse vores artikler. Herunder kan du se, hvordan TjekDet er finansieret.

TjekDet drives af Foreningen TJEKDET - National portal for bekæmpelse af fake news, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 

Vi søger kun og modtager kun finansiering, der på ingen måde kan eller vil kompromittere eller influere på mediets redaktionelle uafhængighed. I tilfælde hvor mediet har modtager direkte eller indirekte støtte fra for eksempel virksomheder, personer, fonde eller organisationer i øvrigt, oplyses dette i foreningens redegørelse om det økonomiske grundlag, hvis disse overstiger 50.000 kroner. TjekDet må ikke tage imod uopfordrede donationer, der overstiger 200.000 kroner, jf. foreningens vedtægter §5.5

TjekDet er udpeget som tredjeparts-faktatjekker for Facebook i Danmark. Også dette samarbejde sker uden redaktionel indblanding fra det sociale medie. Læs mere om samarbejdet herSe i øvrigt foreningens vedtægter § 5.5 herom.

Foreningen er en non-profit organisation og har således ikke til formål at generere økonomisk overskud til en virksomhed, person eller gruppe af personer. Alle midler skal bruges til at opretholde og udvikle mediets drift.

Foreningens cvr-nummer er 41425695.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Har du spørgsmål til nærværende, kan du kontakte finans@tjekdet.dk.


BUDGET 2023

I perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 består foreningens økonomiske grundlag foreløbig af følgende:

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at et faktatjekmedie er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. Omfanget af artikler, der falder inden for dette tredjepartsprogram, svinger, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb for denne aktivitet i år. Når året er omme, oplyses indtægten her. Du kan læse mere om dette samarbejde her.

TjekDet er i perioden 2022-2023 partner i det nordiske projekt kaldet Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder (NORDIS). Projektet samler universiteter og faktatjekmedier i Norden i en indsats mod misinformation og desinformation. Projektet ledes af Aarhus Universitet og er finansieret af en bevilling fra EU's Digital Europe Work Programme. Faktatjekmediernes opgaver i projektet består dels i praktisk vidensdeling med forskere om emnet på teoretisk niveau, dels et samarbejdsprojekt mellem de nordiske faktatjekmedier om udvikling af tværnationale arbejdsprocesser, der kan styrke samarbejdet mellem medierne, hvad angår  udveksling af redaktionelt indhold og udvikling af undervisningsmateriale og seminarer om kildekritik og digital dannelse i øvrigt. Du kan læse mere om NORDIS-projektet her. TjekDets andel af bevillingen ventes i 2023 at udgøre 300.616 kroner. 

Et projekttilskud på 5.900.000 kroner indeholdt i medieaftalen 2023

TjekDet har ansøgt og modtaget støtte på 400.000 kroner fra Google Danmark til et enkeltstående projekt om udvikling af nyt digitalt og interaktivt læringsmateriale om misinformation, desinformation, kildekritik og generel mediebrug. Google er alene sponsor på projektet og har ikke været og er ikke involveret i hverken projektbeskrivelsen eller udviklingsprocessen. Materialet målrettes børn og unge i grundskolens udskoling og på ungdomsuddannelserne, hvor mange af dem får deres nyheder fra sociale medier frem for traditionelle nyhedsmedier. Det overordnede mål med de digitale værktøjssæt er at styrke målgruppen med færdigheder til at forstå og tackle informationsforstyrrelser på sociale netværk, og hvordan forstyrrelserne påvirker den demokratiske debat. TjekDets redaktionen ventes at påbegynde projektet i maj 2022 i samarbejde med relevante civilorganisationer. 

Mediet ventes desuden at have en række øvrige indtægtsdækkende aktiviteter, der primært udgøres af undervisnings- og foredragsvirksomhed. Omfanget heraf svinger fra år til år, hvorfor det ikke er muligt at fastsætte et egentligt beløb, men indtægten forventes at ligge på niveau med tidligere år. Når 2023 er omme, oplyses indtægten på denne side.

TjekDet er annoncefrit og et frit tilgængeligt univers.


REGNSKAB 2022

I perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 udgjorde foreningens økonomiske grundlag følgende:

En bevilling på 3.000.000 kroner fra udlodningsmidlerne, der er overskuddet fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri. Pengene er bevilget af Folketingets finansudvalg “til det øremærkede formål at etablere og drive en ikkekommerciel og frit tilgængelig national portal til bekæmpelse af fake news mv. i det danske medie- og informationsmiljø i 2022".

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at et faktatjekmedie er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. Indtægten udgjorde i 2022 i alt 629.265 kroner. Du kan læse mere om samarbejdet her.

TjekDet er i perioden 2021-2023 partner i det nordiske projekt kaldet Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder (NORDIS). Projektet samler universiteter og faktatjekmedier i Norden i en indsats mod misinformation og desinformation. Projektet ledes af Aarhus Universitet og er finansieret af en bevilling fra EU's Digital Europe Work Programme. Faktatjekmediernes opgaver i projektet består dels i praktisk vidensdeling med forskere om emnet, dels udvikling af tværnationale arbejdsprocesser, der kan styrke samarbejdet mellem de nordiske faktatjekmedier, hvad angår redaktionelt indhold og udvikling af undervisningsmateriale og afholde seminarer om kildekritik og digital dannelse i øvrigt. Du kan læse mere om NORDIS-projektet her. TjekDets andel af bevillingen udgjorde i 2023 i alt 550.884 kroner.

TjekDet har desuden haft en række øvrige indtægtsdækkende aktiviteter, der primært udgøres af kursus- og foredragsvirksomhed. I år 2022 udgjorde denne indtægt i alt 70.445 kroner.

TjekDet er annoncefrit og et frit tilgængeligt univers.

Årsrapport 2022


REGNSKAB 2021

I perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 udgjorde foreningens økonomiske grundlag følgende:

En bevilling på 2.800.000 kroner fra udlodningsmidlerne, der stammer fra overskuddet fra Danske Lotteri Spils virksomhed samt en del af overskuddet fra Det Danske Klasselotteri. Pengene er bevilget af Folketingets finansudvalg “til det øremærkede formål at etablere og drive en ikke-kommerciel og frit tilgængelig national portal til bekæmpelse af misinformation, desinformation og fake news i det danske medie- og informationsmiljø".

Facebook har udpeget TjekDet som tredjepartsfaktatjekker i Danmark. Udpegningen forudsætter, at et faktatjekmedie er internationalt IFCN certificeret. Samarbejdet indebærer, at den sociale platform dækker researchomkostningerne per artikel, der relaterer til dette samarbejde. I år 2021 udgjorde denne indtægt 994.078 kroner. Du kan læse mere om samarbejdet her.

I 2021 udarbejdede TjekDet sammen med tre partnere læringsmaterialet "Stop. Tænk. Tjek det.", der henvender sig til unge og indeholder videoer, podcasts og undervisningsmaterialer, som blandt andet kan anvendes i undervisningssammenhæng. Projektet blev støttet af Kulturministeriets Demokratipulje med en bevilling på 600.060 kroner.

På opfordring fra TjekDet gennemførte forskere fra Roskilde Universitet et studie, der havde til formål at kaste lys over omfanget og spredningen af konspirationsteorier på den danske del af Facebook. Forskningsprojektet blev udarbejdet med støtte på 100.000 kroner fra Illum-fondet.

TjekDet havde i 2021 desuden en række øvrige mindre indtægtsdækkede aktiviteter, der primært udgøres af foredragsvirksomhed. I år 2021 udgjorde denne indtægt i alt 28.382 kroner.

TjekDet er annoncefrit og et frit tilgængeligt univers.

Årsrapport 2021